mjvizit
 
     
Taxin d.o.o.
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Več o piškotkih
Enter Title

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE MODRO JUTRO D.O.O. 

 

Veljavnost spošnih pogojev poslovanja in cenika od 19. 11. 2010 dalje.    

Na podlagi Računovodske tarife Združenja računovodskih servisov z dne 1. 1. 2009 je družba MODRO JUTRO D.O.O. sprejela naslednje  

SPOŠNE POGOJE POSLOVANJA DRUŽBE MODRO JUTRO D.O.O.    

 

  1.      Člen - splošno  

Ti splošni pogoji določajo način vrednotenja in obračunav

anja računovodskih storitev in predstavlja zgolj okvir iz katerega se na podlagi individualne obravnave določi cena za storitve v pogodbi in splošnih pogojih poslovanja družbe Modro jutro d.o.o. ter druge obveze družbe Modro jutro d.o.o.  

2.      člen 

Opredelitev računovodskih storitev  

 

Računovodske storitve predstavljajo storitve, ki jih družba MODRO JUTRO d.o.o. (v nadaljevanju: družba) opravlja za uporabnike teh storitev (v nadaljevanju: stranke).  

Računovodske storitve obsegajo osnovne računovodske storitve, med katere spadajo storitve knjigovodenja, računovodskega predračunavanja, obračunavanja, nadziranja, računovodskega in davčnega svetovanja ter računovodskega analiziranja. 

Poleg tega računovodske storitve obsegajo tudi izdelavo davčnih obračunov za stranko. Pod davčni obračun spadajo predvsem priprava in izdelava: obračuna davka od dohodkov pravnih oseb; obračun DDV; obračun drugih izplačil fizičnim osebam; obračun davkov in prispevkov pri plači; obračun drugih prispevkov in dohodnine; ipd.  

Družba modro jutro d.o.o. opravlja za stranke tudi druge storitve, ki se dogovorijo v pogodbi. Obseg, pogoje in ceno za druge storitve se določi v pogodbi.  

3.      člen 

Vrednotenje in zaračunavanje računovodskih storitev  

Računovodske storitve se vrednotijo predvsem po naslednjih elementih:

  • odgovornost za storitev in stopnjo strokovne zahtevnosti,
  • posebna strokovna znanja izven računovodske stroke, kot tudi uporaba tujih jezikov ter mednarodnih računovodskih standardov,
  • specialistična znanja,
  • čas, ki je potreben za storitev,
  • količina opravljenih storitev. 

Praviloma se za zaračunavanje vseh storitev uporablja urna postavka, lahko pa se uporabi vrednotenje po vrstah in količinah posameznih opravil.  

4.      člen 

Moduli in mesečni pavšalni zneski  

Naročnikom, ki z družbo sklenejo pogodbo za daljše časovno obdobje ali za nedoločen čas, družba zaračuna cene modulov, ki izhajajo iz opcij iz ponudbe in so opredeljeni v prilogi k tarifnemu delu cenika. 

Naročnikom, ki z družbo sklenejo pogodbo za daljše časovno obdobje ali za nedoločen čas in družba obsega del ne more opredeliti s posameznimi moduli, družba zaračuna mesečni pavšalni znesek, v katerem je lahko upoštevan popust na pogodbeno razmerje.  

Družba modro jutro d.o.o. lahko spremeni cene za opravljene storitve v primeru, če nastopijo okoliščine, ki stroške poslovanja povečajo za več kot 1%, kot primerroma sprememba zakonodaje, pogoji poslovanja povezani z računalniškimi programi, komunikacijami ipd.. Družba modro jutro d.o.o. spremembo cene sporoči strankam v roku 30 dni pred uvedeno spremembo. 

 5.      člen 

Delo izven rednega delovnega časa ter dela prostih dnevih  

Za storitve, ki jih družba opravi izven delovnega časa zaradi nepravočasno dostavljene dokumentacije ali zaradi zahtev s strani stranke, se cena posameznega opravila po ceniku poveča za 50 %.  

Za storitve, ki jih na zahtevo stranke ali državnega organa družba opravi ob sobotah, nedeljah, praznikih ali dela prostih dnevih, se cena posameznega opravila lahko zviša za 100 %.  

6.      člen 

Povračila stroškov  

Družba ima pravico zaračunati stranki tudi povračila stroškov v zvezi z delom (potni stroški, dnevnice, prenočišče) v višini stroškov, ki so v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi opredeljeni kot povračila stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.  

7.      člen 

Usklajevanje cen z rastjo cen življenjskih potrebščin   

Cene storitev, navedene v Tarifnem delu cenika se enkrat četno usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. V kolikor indeks rasti cen življenjskih potrebščin preseže 3 %, se cenik uskladi z naslednjim mesecem.  

8.      člen   

Delovni čas in kraj oopravljanja storitve   

Družba Modro jutro d.o.o. izvaja storitve v delavnikih od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure na lokaciji Trdinova 4 8000 Novo mesto. 

Družba Modro jutro d.o.o. lahko dela opravlja tudi na drugih lokacijah, skladno z dogovorom s stranko oz. v primerih, če obseg oz. dela to zahteva.  

9.      člen   

Odgovornost za kvaliteto opravljene storitve   

Družba Modro jutro d.o.o. prevzema odgovornost za opravila, ki so povezano z delom, dogovorjen v pogodbi.  

Družba Modro jutro d.o.o. ne odgovarja za vsebino, ki izhaja iz poslovnih listin, ki so temelj za evidentiranje poslovnih dogodkov, razen če se s stranko drugače sporazumno ne dogovori.  

Šteje se, da stranka odgovraja za vsebino, ki izhaja iz poslovnih listin razen če ni sklenjena posebna pisna pogodba, kjer se natančno določi odgovornost za vsebino posla oz. verodostojnost poslovne listine.  

10.   člen

 

Odgovornost za kvaliteto opravljene storitve, ki jo opravljajo pogodbeni partnerji  

Družba modro jutro d.o.o. ne odgovarja za kvaliteto opravljene storitve, ki jo izvede pogodbeni partner za stranko. 

V vsakem primeru pa družba Modro jutro d.o.o. prevzame del odgovornosti, v kolikor je v pogodbi med stranko in pogodbenim partnerjem navedena kot pogodbeni izvajalec v obsegu del, ki jih opravi.  

11.   člen 

Spoštovanje zaupnosti  

Družba Modro jutro d.o.o. bo s svojimi postopki dela zagotovila najvišjo možno stopnjo zaupnosti pri delu s stranko. 

Stranka je dolžna podatke v zvezi z njo, kot tudi v zvezi z drugimi partnerji, ki jih pridobi v času sodelovanja z družbo Modro jutro d.o.o., varovati kot poslovno skrivnost družbe Modro jutro d.o.o..  

12.   člen 

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja  

Ti splošni pogoji poslovanja, vključno s prilogo I. in prilogo II  veljajo do preklica in so lahko objavljeni na spletni strani družbe Modro jutro d.o.o.

 


I. TARIFNI DEL (cene se določijo ob podpisu pogodbe)
 

 

1. KNJIGOVODSKA OPRAVILA 

 

1.1. Manj zahtevno knjiženje - nezavezanci za DDV

Ura

 

 

 

Ročni vnos prejetih računov in plačil dokument

 

 

Ročni vnos izdanih računov in plačil dokument

 

 

Vnos drugih knjigovodskih listin dokument

 

 

  

1.2. Zahtevno knjiženje - zavezanci za DDV

Ura

 

 

 

Ročni vnos prejetih računov

 

 

 

 

 

- domači računi dokument

 

 

- tuji računi dokument

 

 

Ročni vnos izdanih računov dokument

 

 

Vknjižba v glavno knjigo (vrstica)-ročna vknjižba

 

 

  

1.3. Zelo zahtevno knjiženje - zavezanci za DDV

Ura

 

 

 

Vknjižba v glavno knjigo (vrstica)-ročna vknjižba

 

 

Elektronski prenos prejetih in izdanih računov ter plačil ura

 

 

  

1.4. Obračunavanje DDV in ostala povezana opravila

Ura

 

 

 

Prijava/odjava zavezanca v register DDV ura

 

 

Obračun DDV

 

 

 

 

- manj zahteven obračun

 

 

- zahteven obračun

 

 

- zelo zahteven obračun

 

 

Rekapitulacijsko poročilo ura

 

 

Ostala opravila povezana z DDV

 

 

 

 

(popravki obračunov, popravki odbitka DDV, samoprijava..) ura

 

 

  

1.5. Register osnovnih sredstev

Ura

 

 

 

Vnos na podlagi zapisnika zapisnik

 

 

Obračun amortizacije obračun

 

 

Obračun DDV pri odtujitvi OS ura

 

 

Izpisi za potrebe inventurnih komisij list

 

 

  

1.6. Plačilni promet

Ura

 

 

 

  

1.7. Ostala knjigovodska opravila

Ura

 

 

 

Vodenje analitičnih evidenc ura

 

 

Usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem (IOP, opomini..) ura

 

 

Obračun obresti, amortizacijski načrti… ura

 

 

Fakturiranje ura

 

 

    

1.8. Ostala administrativna opravila

Ura

 

 

 

Urejanje dokumentacije

Priprava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo

Opominjanje za nedostavljeno dokumentacijo

 

 

 

 

 

 

  

 2. RAČUNOVODSKO NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE

 

2.1. Računovodsko svetovanje

Ura

 

 

 

Računovodsko svetovanje

 

 

 

- manj zahtevno ura

 

 

- zahtevno ura

 

 

- zelo zahtevno ura

 

 

Priprava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu ura

 

 

Priprava dokumentacije za revizijski pregled, davčno inšpekcijo in podobno ura

 

 

Priprava podlag za izdelavo revizijskega poročila in sodelovanje pri revizijskem pregledu,davčni inšpekciji in drugih postopkih ura

 

 

Svetovanje pri organizaciji računovodenja ura

 

 

 

 2.2. Računovodsko načrtovanje

 

Ura (zahtevno  - zelo zahtevno)

 

 

 

  

3. RAČUNOVODSKO IN DRUGO POROČANJE

3.1. Zunanje poročanje

Ura

 

 

 

Letno poročilo za samostojne podjetnike

 

 

 

 

 

- manj zahtevno - poročilo

 

 

 

- zahtevno - poročilo

 

 

 

- zelo zahtevno - ura

 

 

 

Letno poročilo za gospodarske družbe, ki niso zavezane k reviziji, ter za društva, zavode,ustanove itd.

 

 

 

 

 

 

- manj zahtevno - poročilo

 

 

 

- zahtevno - poročilo

 

 

 

- zelo zahtevno - ura

 

 

 

Letno poročilo za gospodarske družbe, ki so zavezane k reviziji - ura

 

 

 

Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike

 

 

 

 

 

 

- manj zahteven - obračun

 

 

 

- zahteven - obračun

 

 

 

- zelo zahteven - ura

 

 

 

Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za druge zasebnike (odvetniki, zdravniki,lekarne itd.)

 

 

 

 

 

 

- manj zahteven - obračun

 

 

 

- zahteven - obračun

 

 

 

- zelo zahteven - ura

 

 

 

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 

 

 

 

 

- manj zahteven - obračun

 

 

 

- zahteven - obračun

 

 

 

- zelo zahteven - ura

 

 

 

Poročanje Banki Slovenije - ura

 

 

 

Poročanje Statističnemu uradu RS - ura

 

 

 

  

3.1. Notranje poročanje

Ura 65 – 130 €

 

 

 

Izvedena poročila iz bruto bilance - ura

 

 

 

Zahtevnejša poročila - ura

 

 

 

Zelo zahtevna poročila (konsolidacije, poročanje po MSRP ali US GAAP) - ura

 

 

 

Vnos poročil v specifične informacijske sisteme za poročanje upravi - ura

 

 

 

 

4. OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH IZPLAČIL FIZIČNIM OSEBAM

4.1. Obračun plač

Ura

 

 

 

Priprava podatkov za obračun plače - ura

 

 

 

Obračun plač - ura

 

 

 

 

 

 Obračun plač – tabela

    

št. zap.

cena

skupaj

št. zap.

cena

skupaj

1

 

 

 

 

26

 

 

 

 

2

 

 

 

 

27

 

 

 

 

3

 

 

 

 

28

 

 

 

 

4

 

 

 

 

29

 

 

 

 

5

 

 

 

 

30

 

 

 

 

6

 

 

 

 

31

 

 

 

 

7

 

 

 

 

32

 

 

 

 

8

 

 

 

 

33

 

 

 

 

9

 

 

 

 

34

 

 

 

 

10

 

 

 

 

35

 

 

 

 

11

 

 

 

 

36

 

 

 

 

12

 

 

 

 

37

 

 

 

 

13

 

 

 

 

38

 

 

 

 

14

 

 

 

 

39

 

 

 

 

15

 

 

 

 

40

 

 

 

 

16

 

 

 

 

41

 

 

 

 

17

 

 

 

 

42

 

 

 

 

18

 

 

 

 

43

 

 

 

 

19

 

 

 

 

44

 

 

 

 

20

 

 

 

 

45

 

 

 

 

21

 

 

 

 

46

 

 

 

 

22

 

 

 

 

47

 

 

 

 

23

 

 

 

 

48

 

 

 

 

24

 

 

 

 

49

 

 

 

 

25

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 in več

 

 

 

 

 

  

 

Obračun jubilejnih nagrad, odpravnin in drugih dohodkov iz zaposlitve obračun/ zaposlenec

 

 

Obračun regresa 70% obračuna plač

 

 

 

 

Mesečni obračun prispevkov za zasebnika - obračun

 

 

Obračun drugih izplačil fizičnim osebam (plačilo po avtorski ali podjemni pogodbi, izplačilo najemnine, izplačilo nagrade vajencem ...) - obračun

 

 

Obračun prispevka za vplačila v sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov -obračun

 

 

  

 

4.2. Poročanje o obračunanih in izplačanih plačah ter druga poročila v zvezi z izplačili

fizičnim osebam

Ura

 

 

 

Priprava podatkov za obračun plače - ura

 

 

Prijava podatkov ZPIZ - obr. M4 - M8 - postavka

 

 

Poročilo DURS o prejemkih in vrstah izplačil fizičnim osebam - postavka

 

 

Poročilo o vplačilih za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje - poročilo

 

 

Poročanje Statističnemu uradu RS - gibanje plač zaposlencev (ZAP-STRU/L, ZAP-SP/4L) - ura

 

 

Poročilo prejemnikom izplačil za kontrolo napovedi za odmero dohodnine, potrdilo o plačanih prispevkih za leto (iz M4) - poročilo/prejemnik

 

 

4.3. Ostala opravila

Ura

 

 

 

Izdaja potrdila o višini plače potrdilo 16,5 €

 

 

Poročilo ER 28 (prenehanje delovnega razmerja) poročilo 35 €

 

 

Mesečni zahtevek v zvezi z invalidi nad kvoto (nagrada, prispevek) zahtevek 16,5 €

 

 

Vloga za refundacijo boleznin nad 30 dni, nege, vojaške vaje … vloga 35 €

 

 

Prijava delavca v zavarovanje PD-1, M1/M2, MDČ prijava 35 €

 

 

Tiskanje plačilnih list, virmanov … paket

 

 

Letna obvestila zaposlencem za letni dopust poročilo/prejemnik 4,5 €

 

 

 

    

II. PRILOGA K TARIFNEMU DELU 

 

1. 

Splošno  

Poleg računovodskih storitev družba opravlja tudi storitve:

-        davčnega svetovanja

-        izvršbe dolžnikov

-        posredovanja pravnega svetovanja 

in sicer preko pogodbenih partnerjev ali pa posreduje storitev pogodbenega partnerja. V obeh primerih se šteje, da je storitev izvedel pogodbeni partner, razen če ni v pogodbi drugače določeno.  

Storitve svetovanja, ki so zajete v posamezne opcije izvajajo druge osebe neposredno stranki, družba Modro jutro d.o.o. v tem delu izvaja zgolj posredovanje plačila. Družba Modro jutro d.o.o. vodi evidenco koriščenih ur svetovanja po stranki. Poročilo o porabljenih urah svetovanja lahko stranka zahteva oz. ji je omogočen vpogled preko spletne strani. 

Odgovornost za svetovanje v vsakem primeru nosi pogodbeni partner, ki izvede svetovanje, ne glede na to ali je storitev plačana neposredno pogodbenemu partnerju ali pa posredno preko družbe Modro jutro d.o.o. oz. je storitev že zajeta v opciji MODRO RAČUNOVODSTVO.    

2.   

V prilogi k tarifnemu delu so zajete storitve, ki jih družba opravlja. Storitve so razdeljene na posamezne module, ki zajemajo določene vrste storitev v odvisnosti od zahtevnosti oz. obsega del. Module delimo na: Modul POP-SP,Modul POP-SP-DDV,Popoldanski s.p., zavezanec za DDV,Modul MINI-20, Modul MINI-20-DDV,Modul MINI-40-DDV,Modul MINI-60,Modul MINI-60-DDV,Modul MIDI-100,Modul MIDI-200,Modul MIDI-300,Modul MIDI-400,Modul E-MAXI-500-DDV,Modul E-MAXI-1000-DDV,Modul E-MAXI-1500-DDV. 

Vsak posamezen modul je izvedljiv v naslednjih opcijah: KLASIČNO RAČUNOVODSTVO, E RAČUNOVODSTVO, MODRO RAČUNOVODSTVO ali SVETOVANJE V RAČUNOVODSTVU. Opcije predstavljajo način izvajanja storitve za posamezne module.  

3.

OPCIJE  

Opcija KLASIČNO RAČUNOVODSTVO zajema: 

-        storitve, ki so zajete v posameznem modulu oz. naštete v stolpcu »Vrsta modula«  

Opcija E RAČUNOVODSTVO zajema:

-        opcijo KLASIČNO,

-        elektronsko povezavo s stranko, spletna ali oddaljena povezava,

-        vnos izdanih faktur s strani stranke 

-        drugo, dogovorjeno v pogodbi.  

Opcija MODRO RAČUNOVODSTVO zajema:

-        opcijo KLASIČNO,

-        davčno svetovanje v dogovorjenem obsegu,

-        1 izvršbo mesečno,

-        posredovanje oz. sodelovanje v drugih pravnih svetovanjih preko pogodbenih partnerjev. 

-        drugo, dogovorjeno v pogodbi. 

 

Opcija SVETOVANJE V RAČUNOVODSTVU je namenjena podjetniku ali družbi, ki ima svoje računovodstvo in potrebuje eno izmed specializiranih znanj in zajema:

-        svetovanje v zvezi s poslovanjem stranke in/ali

-        svetovanje v zvezi s knjigovodenjem in računovodenjem in/ali

-        svetovanje z davčnega področja in/ali

-        obisk na sedežu stranke 1 x mesečno oz.

-        drugo, dogovorjeno v pogodbi.

4.  

Pri opciji E RAČUNOVODSTVO lahko stranka poleg izdanih faktur vnaša tudi ostale knjigovodske listine. V tem primeru se cena modula sorazmerno zniža, vendar ne več kot do polovice vrednosti modula. 

5.  

V opciji MODRO RAČUNOVODSTVO je lahko namesto opcije KLASIČNO RAČUNOVODSTVO zajeta opcija E RAČUNOVODSTVO. V tem primeru se cena modula zniža za razliko med modulom E in KLASIČNO.  

6.  

Cene modulov MAXI so okvirne s predpostavko opcije E in se individualno obravnavajo glede na razmerje obsega del družbe in stranke. 

7.  

Sestavljanje in izdelava letnega poročila in davčne napovedi se obračunajo enkrat letno po oddaji letnega poročila in davčne napovedi v vrednosti posameznega modula.  

8.  

Okviri za določanje cene v odvisnoti od modula in opcije.   

Vrsta modula

Cena / mesec v EUR po opcijah

KLASIČNO

E

MODRO

SVETOVALEC

Modul POP-SP

Popoldanski s.p.

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR
• obračun pavšalnih prispevkov

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul POP-SP-DDV

Popoldanski s.p., zavezanec za DDV

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV
• obračun pavšalnih prispevkov

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul MINI-20

20 knjigovodskih listin[1] mesečno

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR
• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1 zaposlenca v družbi

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul MINI-20-DDV

20 knjigovodskih listin mesečno

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR in blagajne
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV

• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1 zaposlenca v družbi

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul MINI-40

40 knjigovodskih listin mesečno

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR in blagajne
• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1-2 zaposlenca v družbi

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul MINI-40-DDV

40 knjigovodskih listin mesečno

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR in blagajne
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV

• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1-2 zaposlenca v družbi

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul MINI-60

60 knjigovodskih listin mesečno

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR in blagajne
• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1-3 zaposlenca

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul MINI-60-DDV

60 knjigovodskih listin mesečno

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR in blagajne
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV

• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1-3 zaposlenca

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul MIDI-100

100 knjigovodskih listin mesečno

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR in blagajne
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV

• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1-4 zaposlenca

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul MIDI-200

200 knjigovodskih listin mesečno

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR in blagajne
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV

• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1-5 zaposlenca

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul MIDI-300

300 knjigovodskih listin mesečno

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR in blagajne
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV

• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1-7 zaposlenca

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul MIDI-400

400 knjigovodskih listin mesečno

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR in blagajne
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV

• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1-8 zaposlenca

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul E-MAXI-500-DDV

500 knjigovodskih listin mesečno

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR in blagajne
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV

• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1-10 zaposlencev

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul E-MAXI-1000-DDV

1000 knjigovodskih listin mesečno

• vodenje glavne knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR in blagajne
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV

• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1-15 zaposlencev

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul E-MAXI-1500-DDV

1500 knjigovodskih listin mesečno

• vodenje glavne  knjige
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje evidence osnovnih sredstev
• vodenje finančnega prometa preko TRR in blagajne
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV

• obračun prispevkov za s.p. ali obračun plače za 1-20 zaposlencev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storitve pogodbenih partnerjev, ki so že zajete v opciji MODRO RAČUNOVODSTVO in ki jih lahko naročijo stranke, ki imajo naročene druge opcije

Modul DAVČNO SVETOVANJE

• preventivni davčni pregledi, sodelovanje v davčnih inšpekcijah, davčno optimiranje, preoblikovanje poslovanja

Kliknite na : cenik družbe TAXIN

 d.o.o. 

Modul DRAŽBE

E-obveščanje o aktualnih javnih dražbah premičnin

• tedenska obvestila

50

Modul IZVRŠBA

Izterjava terjatev za stranko

• vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine

2,5 % vrednosti terjatve, najmanj 25 EUR

DRUGE STORITVE

Izdelava aktov, pravilnikov za potrebe poslovanja stranke

• posamezni akt, pravilnik

 

 

 

 

V Novem mestu, 19. 11. 2010

                                                                                                         

  

 

Direktor: Nikoleta Šuštarič

 [1] Knjigovodske listine so prejeti, izdani računi, kompenzacije in dnevni izkupički blagajne

 

Copyright 2010 by Modro jutro Izjava o zasebnosti  |  Pogoji uporabe
soap2day